وسوسه

Monday, January 23, 2006

بايد به عرضتان برسانم که بيست و يک سالگی خيلی از بيست سالگی بهتر است. غير از آن حرفی نيست... دعا بفرماييد که پيدا شود... حرف را می‌گويم.

2 Comments:

Blogger Ng.A. said...

rasti tavalodet mobarak :)

1:20 AM

 
Anonymous ستاره said...

چه خوب.... چقدر دوست دارم تجربه‌اش كنم! از بيست سالگي ام متنفرم. اصلا خوش نگذشت!حرف هم پيدا مي شود. يه كمي سعي كن.

6:10 AM

 

Post a Comment

<< Home